เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖


นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖  เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดตั้งและพัฒนาการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้  วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว   
2022-01-05
2021-11-16
2021-11-08
2021-11-05
2021-11-04
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-02