เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุม อสม.ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖


นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธื์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน อสม. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายของ อสม.ดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกการป้องกันยุงลาย และมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนโดยมีวิทยากรคุณภัสราภรณ์ นาคเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นผู้บรรยาย และแสดงความยินดีกับลุงยม ขาวเฉด อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้เข้าประกวดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ได้ที่ 3 ของระดับประเทศไทย ซึ่งเป็นบุคคลดีเด่นแก่ชาว อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อไป
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-29