เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556


(วันที่ 26 ก.ย.56) นายกอบชัย  เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในการจัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว   โดยมีนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมประชุม  โดยมีระเบียบวาระที่ 1 - 6  ซึ่งเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ต่อไป
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17