เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับอำเภอเมืองสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว


(วันนี้ ๒๖ ก.ย.๕๖) นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชกา่ร เจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอเมืองสระแก้ว  ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน การดำเนินงาน  ระหว่างกองทุน ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว  เกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพกองทุนให้อยู่  ระดับ Grade A+ โดยมีกิจกรรมดังนี้  การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยนางจามจุรี  สมบัติวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  เป็นวิทยากรบรรยาย และการนำเสนอแผนงาน  และนโยบายตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๕๗ โดยนายปรัชญา  แก้วพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17