เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการจัดบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


(28 ม.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนายชาติชายสังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวรายงานและระเบียบวาระในการประชุม เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้เป็นไปแย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัถุประสงค์ตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมสระแก้ว - สระขวัญ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17