เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุม สปสช. ประจำเดือนตุลาคม 2556


(วันที่ 29 ต.ค.56) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้ นายสมโภชน์   ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองสระแก้ว  แจ้งสถานการณ์กองทุนหลักประกันเทศบาลเมืองสระแก้ว  เรื่อง  การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยมี ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการห่วงใยดูแลสุขภาพสายตาผู้สูงวัยและมีปัญหาทางด้านสายตา  ๒.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๑  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินโครงการต่างๆ โครงการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง  เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงาน  โครงการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง  โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมได้ยกมือเป็นเอกฉันฑ์ ในโครงการต่างๆ
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18