เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการ สปสช. เทศบาลเมืองสระแก้ว


(วันนี้ 26 พ.ย. 56) นายตระกูล   สุขกุล   นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว   พร้อมนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 1 / 2557  โดยมีระเบียบวาระการประชุม 1. เรื่องการแจ้งผลการคัดเลือกผู้แทนชุมชน  เพื่อมาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว  แทนคนเก่าที่ครบวาระจากการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน  และคัดเลือกการรมการฯ  ในวันที่  29 ต.ค.56 มีมติในที่ประชุมได้คัดเลือก  5  คน  ดังนี้  1.1 นายธวัชชัย  บุญปลูก  1.2 นายลำยอง  ทูคำมี 1.3 นายณัฐพงศ์  รอดมณี  1.4 นางเปิ้น  เวียงคำ  1.5 นางวรรณาลักษณ์  สุรินทร์  
2.  เรื่องการแจ้งผลการคัดเลือก อสม.  เพื่อมาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว  แทนคนเก่าที่ครบวาระจากการประชุมประจำเดือนของ อสม. ในวันที่ 12 ก.ย. 56 มีมติในที่ประชุมคัดเลือก อสม. เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว แทนตำแหน่งครบวาระได้รับคัดเลือก  2  คน  2.1 นางรินนา  จันทร์วีรวงศ์   2.2 นายวีระ  พานิชไทย     3. พร้อมรายงานสถานการณ์  การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบลเมืองสระแก้ว  โดยมียอดประมาณการปี 2557  ดังนี้  1. ยอดเงินในบัญชีคงเหลือ  261,936.14  บาท  2.  ได้รับเงินจาก สปสช.  720,000  บาท  3. ได้รับเงินจากเทศบาลเมืองสระแก้ว  450,000  บาท  รวมเป็นเงิน  1,431,936.14  บาท  พร้อมพิจารณา โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว  โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดี วิถีคนเมืองชุมชนบ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) ชุมชนเมืองย่อยที่ 10 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนเมืองย่อยที่ 20 

2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18