เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กิจกรรม"โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


(19 พ.ค.65) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธีฯ พร้อมนายอภิชัย พิทยานุรักษ์กุล ผู้อำนวยการกองช่าง นายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม นางสุภาภรณ์ จะนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางมาลัย ถนัดค้า ผู้อำนวยการกองศึกษา นางพรณิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 1 ร่วมปลูกต้นไม้ใน กิจกรรม"โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง

2022-08-12
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26