เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว,เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน และเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส่


    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองสระแก้ว นำโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จำนวน 50 คน ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว,เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน และเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17