เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


(๒๗ ธ.ค.๖๕) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรี นายธณกฤต ทูคำมี เลขานุการนายกฯ นายนพดล จัดพล ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และได้แนะนำข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๓ เทศบาลเมืองสระแก้ว

2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-27
2023-03-27
2023-03-27