เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 /2566


(16 มี.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายชาติชายสังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวรายงานและระเบียบวาระในการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงครั้งที่ 1 /2565 ระเบียบวาระที่ 3 3.1 รายงานสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อขออนุมัติ เรื่อง พิจารณาเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 420,000.-บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสระแก้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอหฉันฑ์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว

2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-22
2024-04-18
2024-04-18