เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์ จ.สระแก้ว มอบรถเข็นคนพิการ


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 นายสรุพงษ์ เทียมเพ็ร์ช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ร่วมกับนายพงษ์พิชญ์ ทองหิตานุวัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมมอบรถเข็นคนพิการให้แก่ นางบัวเรียน สระวิจิตร อายุ 75 ปี เพื่อเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐที่ให้ผู้พิการ ผู้ชรา ผู้ยากไร้หรือผู้ทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้ต่อไป 
กอร์ปกับเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ลำบากและยากไร้ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2555 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จักได้นำแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17