เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้ารับการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน SAN


(24 มิ.ย. 67) เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้ารับการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน SAN และประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20