เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดอบรมเพิ่มความรู้คณะกรรมการพัฒนาสตรี


ในปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของสตรี ถือว่ามีความสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีสตรีจำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถและประกอบอาชีพการงานในตำแหน่งระดับสูงไม่แพ้ผู้ชาย สตรีจึงเป็นทรัพยากรบุคคลและเป็นกำลังสำคัญในการที่จะผลักดันและพัฒนาสังคม ชุมชน หมู่บ้าน ประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป
เทศบาลเมืองสระแก้ว นำโดยกองสวัสดิการสังคมจึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเพิ่มความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีให้ได้รับความรู้ด้านต่างๆ เช่น ระเบียบกฎหมาย ภาระกิจ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็ง เป็นแกนนำหลักในชุมชน หมู่บ้าน การนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว มีคณะ สท. และคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเทศบาลเมืองสระแก้วร่วมโครงการกว่า 300 คน
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17