เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557


วันนี้ (7 ก.ค.) นายกอบชัย  เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ด้วยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัตตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 โดยมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ ระเบียบวาระทื่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสำนักปลัด ญัตติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์  ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง  ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557) กองช่าง มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์  ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557  ของกองช่าง ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 มาตังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองวิชาการฯ ในการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18