เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชาคมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ บ้านเนินรัตนะ


วันนี้ (17 ก.ค.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรี  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาล  ประชาชนชุมชนเมืองย่อยที่  10 (บ้านเนินรัตนะ)  ร่วมจัดทำประชาคมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ  บ้านเนินรัตนะ  นายตระกูล (นายกฯ) กล่าวว่า ในการจัดประชาคมโครงการดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองสระแก้วได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างชุมชนจักรยานและวัฒนธรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  เพื่อกระตุ้น  ส่งเสริมให้ชุมชนรับรู้  เข้าใจและสนใจ รวมทั้งมีจำนวนผู้ใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวันในชุมชนเพิ่มขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจักรยาน  และในทั้งนี้เพื่อให้ช่วยประหยัดพลังงานโลกร้อน  รักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก สสส.  จำนวนเงิน  50,000  บาท  และงบประมาณสมทบจากเทศบาลเมืองสระแก้ว  20,000  บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น  70,000  บาท
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17