เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


(21 ต.ค.)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรี  นายชัยรัตน์  บุญช่วย  รองนายกเทศมนตรี ประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการจัดบริการด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว กับเทศบาลเมืองสระแก้ว ในการติดตามผลดำเนินการจัดการบริการด้านสาธารณสุขการส่งเสริม  การป้องกัน  การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสุขภาพ  การคุ้มครองผู้บริโภค  และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18