เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557


(19 พ.ย.) นายกอบชัย เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว "ท่าเกษมเกมส์" ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยที่2 ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองวิชาการฯ นายกฯเป็นผู้เสนอ มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18