เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558


(วันนี้ 16 ก.พ.) นายกอบชัย เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ด้วยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัญตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ระยะเวลาและวันเริ่มต้นของการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 4 (ตลาดสระแก้ว) กองการศึกษา นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง การขออนุมัติยกเลิกลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แลภาษีป้ายในกรณีแจ้งการประเมินไม่ถูกต้อง เพื่อประเมินใหม่ ของกองคลัง นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ในระเบียบวาระที่ 6 พ.ศ. 2558 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ซื้อเครื่องปรับอากาศ) ของสำนักปลัดฯ นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ในระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์) ของสำนักปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย (งบประมาณปี พ.ศ.2557) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง ฯ นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่มาก) ของกองช่าง นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ ของกองช่าง นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ ของกองช่าง นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง นายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ มติเป็นเอกฉันท์ ในการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16