เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ จัดกิจกรรมดี ๆ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยฯ


วันนี้ เวลา 09.00 น. นางอรวรรณ นัดนะรา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย (อบรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์)วัยรุ่น Friendly Health Club วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นช่วงรอยต่อของความเป็นผู้ใหญ่ รัฐคาดหวังให้เค้าเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาให้วัยรุ่นมีอนามัยการเจริญที่ดี จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและป้องกันให้วัยรุ่นปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันจะเป็นปัญหาของสังคมในระดับประเทศต่อไป 
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี มโนสุดประสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ตลอดจนให้โอวาทกับผู้เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดเจ้าหน้าที่มาบรรยายให้ความรู้ โดยมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ที่ดี เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นที่ถูกต้อง ไม่สร้างปัญหาและภาระให้ตนเองและสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีต่อไป
2022-01-05
2021-11-16
2021-11-08
2021-11-05
2021-11-04
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-02