เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว บรรยายสรุปการพัฒนาสถานที่ฯ


วานนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลนครตรังได้ขอรับการศึกษาดูงานฯ จากการจัดทำโครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารและโครงการจัดระบบ สร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดสดและผู้สัมผัสอาหาร มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็นระบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
โดย นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ร์ช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานฯ รองนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายมนตรี มโนสุดประสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นางรัตนาพร นุชยงค์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมให้การต้อนรับคับคั่ง 
ในการนี้ นางนงลักษ์ ศรีแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาล 5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้บรรยายสรุปการพัฒนาสถานที่ประกอบการด้านอาหาร แผงลอยและตลาดสดแก่คณะศึกษาดูงานจำนวนกว่า 150 คน ทำให้คณะศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ของตลาดเป็นอย่างดียิ่ง
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-15