เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558


(19 ส.ค.58) นายกอบชัย เคลือบคลาย ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ด้วยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มีญัญตินำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองสระแก้วพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3