เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยานผู้สูงอายุฯ


เช้านี้  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ  ณ  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  โดยนายสุริโย  สุรโยปกรณ์กิจ  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ  ได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์ รองนายกฯ  นายเสรี  เฉลิมพันธ์  ปลัดเทศบาล  นายวรรณวุฒิ  มาสุข รองปลัดเทศบาล และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้  อนึ่ง  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ในปัจจุบันเกิดปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  อีกท้งในเรื่องอาหาร  สภาพความเป็นอยู่  ที่อยู่อาศัย  และที่สำคัญคือการออกกำลังกายที่เหมาะสม  ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนและดูแลเป็นสำคัญเพื่อผู้สูงอายุจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สุขภาพร่างกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดีเนื่องจากได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนในชมรม  ทำให้รู้สึกไม่เหงาและไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน  การดำเนินโครงการในวันนี้มีผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว   เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐ ราย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีกิจกรรมดังนี้  อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน  กิจกรรมปั่นจักรยานสู่ฐานการเรียนรู้  ๔  ฐาน คือ ฐานศูนย์ราชการสระแก้ว  ฐานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ฐานสวนนกคลองมะละกอและฐานอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17