เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


วันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐  น. กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เรื่องพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ชั้น ๓  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว   เป็นประธานกล่าวว่า  ในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา  ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  ในปัจจุบัน  และอนาคต  ต่อไป 
 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17