เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 นายตระกูล สุขกุล
 นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 32
นายหฤษฎ์ สุขกุล
นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช
นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 34
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 31
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 33
นายเสรี สุขกุล นายธณกฤต ทูคำมี นายนพดล จัดพล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 13
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 13
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 13:    ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566