เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นางรัตนาพร นุชยงค์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายสำราญ สมจันทรา
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายไพบูลย์ เนินบก
นายบุญเหลือ ก้องกังวาลย์
นายประดิฐชัย ทูคำมี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นางสาวพิมพ์กมน กงแก้ว
นายสนอง ทองเล็ก
นายชิษณุพงศ์ มโนสุดประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นายบัณฑิตย์ อาศัยราษฎร์
นายธิติวัฒน์ จิรนิทัศน์ชัย
นายวิโรจน์ พันธ์ชูเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นางสงวน ภู่ผ่าน
นายเดชา อาศัยราช นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
นางสาวธนัญญา จึงตระกูล
นายธวัชชัย บุญปลูก
นายสมชาย แม่นปืน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
 
  นายสุทน สิงห์ครามเขต  
  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  
     
     
     
:    ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564