เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
 รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 16 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท  

 รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 16
 
 น.ส.สุภรัชต์ อินทรเทพ
นางสุภาภรณ์ จะนันท์
น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 12
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 28

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 17
 
นายอภิชัย พิทยานุรักษกุล
นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์
นางมาลัย ถนัดค้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 22
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 29
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 26

 

 

 
 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์

 


 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 24

 :    ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565