เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 16
น.ส.สุภรัชต์ อินทรเทพ
นางสาวฐิตาภัทร์ จันทจำรัสปัญญา  นางณัฐฌมณฑน์  ศุภนิตินันทน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 12
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 28
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 17
นายประกอบ เมทา  นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ นางฐิติพร สะภา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 22
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 29
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 26  นายชาติชาย สังฆฤทธิ์
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 24

 


 

 

 


 

 :    ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2566