เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา
 
เผยแพร่ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายของเทศบาลเมืองสระแก้ว

        เทศบาลเมืองสระแก้วมีลานกีฬา สนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย ครบทั้ง 21 ชุมชน  มีทั้งสนามกลางแจ้ง และสนามกีฬาในร่ม ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการตามความสนใจ โดยเทศบาลเมืองสระแก้วจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย มีการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดทั้งปี 

        เทศบาลเมืองสระแก้วได้ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการกีฬาขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วที่มีความสนใจและรักในการออกกำลังกาย  สามารถมาใช้บริการได้  โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

        นอกจากนี้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วทั้ง 2 แห่ง มีสนามกีฬาที่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และให้บริการประชาชนในเขตบริการสามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี