เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

*************************
                   ด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช ๒๕๑๐ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติภาษีท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๐๘ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษีภายในเวลากำหนด
                   ฉะนั้น เพื่อให้การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
                   ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
                   ๒. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) เพื่อแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
                   ๓. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
                   
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว