เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว
...................................................................

                    ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559  ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 805,000.- บาท (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว     
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว