เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง)
....................................................
                   ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามบาลสเกตบอล  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 15/2560 (สอบราคา) ลงวันที่  28  มีนาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 470,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  9 มิถุนายน 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  14  มิถุนายน  2560  เวลา 14.00 น.
 
                                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว