เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรื่อง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จะดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2560 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
1. ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน
2. ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป
3. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
4. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป

แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2560 เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
วัน/เดือน/ปี เวลา ชุมชน สถานที่ฉีด ผู้รับผิดชอบ
3 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 4 บ้านใหม่คลองปูน ศาลากลางบ้าน  
3 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 5 บ้านหนองกะพ้อ ศาลากลางบ้าน งานควบคุมโรค
4 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 6 บ้านชาติเจริญ ศาลากลางบ้าน ระบาดวิทยา และ
4 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 7 บ้านศูนย์การค้าเมืองทอง ศาลากลางบ้าน คุ้มครองผู้บริโภค
5 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 8 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย) ศาลากลางบ้าน  
5 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 9 บ้านหลังสุขศาลา ศาลากลางบ้าน  
7 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 10 บ้านรัตนะ 2 (หลังวัดสระแก้ว) ศาลากลางบ้าน กลุมงานเวชกรรม
7 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 11 สระแก้ว - สระขวัญ 1 ศาลากลางบ้าน สังคม
17 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 12 บ้านคลองจาน ศาลากลางบ้าน รพร.สระแก้ว
17 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 13 บ้านโคกกำนัน ศาลากลางบ้าน  
18 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 14 บ้านลัดกะสัง ศาลากลางบ้าน  
18 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ ศาลากลางบ้าน ผู้ประสาน
12 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 16 ตลาดสระแก้ว ศาลากลางบ้าน น.ส.วิไล สีดา
12 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 18 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ศาลากลางบ้าน 890910490
14 กรกฎาคม 2560 09.00 - 12.00 น. ชช. 19 บ้านเอื้ออาทร ศาลากลางบ้าน  
14 กรกฎาคม 2560 13.00 - 16.00 น. ชช. 20 บ้านสระแก้ว - สระขวัญ 2 ศาลากลางบ้าน      เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2560