เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการจัดงานโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการจัดงานโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง
ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ วัดประชาสามัคคี (หนองนกเขา)                                          
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
และครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และ โรงเรียนสระแก้ว   
 
  ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
*********************************************
 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  -   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น.  -   พิธีเปิดโครงการ
                                        โดยประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว
เวลา 09.10 - 16.00 น.  -   กิจกรรมการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
กลุ่มที่ 1 “กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการประเมินภาวะโภชนาการในประชาชนกลุ่มเสี่ยง” (โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว)
กลุ่มที่ 2 “กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับ และพยาธิอื่นๆ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง” (โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว)
กลุ่มที่ 3 “กิจกรรมการตรวจคัดกรองสายตา ประกอบการตัดแว่น สำหรับผู้มีปัญหาทางด้านสายตา” (โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว)
กลุ่มที่ 4 “กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างสมเหตุผลและการรักษาด้วยการใช้ยาสมุนไพร” (โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว)
กลุ่มที่ 5 “กิจกรรมการบริการด้านทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปาก” (โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว)
                                   - ชมนิทรรศการรณรงค์การสร้างสุขภาพด้วยวิถี 4 ดี

วันที่  31 สิงหาคม 2560  ตรวจวัดสายตานักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 และ โรงเรียนสระแก้ว
 
หมายเหตุ        วันที่ 13 กันยายน 2560 รับมอบแว่นสายตา ณ อาคารเอนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสะแก้ว

    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการจัดงานโครงการมหกรรมคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยและกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง ในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว