เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
*****************
                        ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2560  เมื่อวันพุธที่  2  สิงหาคม  2560 และสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2560  เมื่อวันอังคารที่  8  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   ตามความในมาตรา  62  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  แล้วนั้น
                        เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2560


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว