เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
.................................................
                  
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ดำเนินการโดยการสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 24/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 1,520,000 .-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 20 กันยายน 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว