เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
....................................................................
 
          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
      
          เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
เอกสารแนบท้ายประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 25 กันยายน 2560


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง
(เดือน/ปี)
1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนเทศบาล 31
9,798,000.00 10/2560
     เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว