เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 26/2560  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 627,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว