เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขั้นตอนการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ขั้นตอนการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
***************************
                 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดภายในปี พ.ศ.2563  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560  ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 โดยเน้นกิจกรรมการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคน และสัตว์
                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
                 ข้อ 1 .ให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข - แมวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมในระบบ Thairabies.Net (www.thairabies.net)
                 ข้อ 2. ให้เจ้าของสัตว์ควบคุม นำสัตว์ควบคุมที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด
                 ข้อ 3. ให้ผู้ฉีดวัคซีน มอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุม  เพื่อแสดงว่าสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว
                 เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ที่ได้รับไว้ที่ตัวสัตว์  เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับรองการฉีดวัคซีน
                 ข้อ 4  กำหนดให้เขตท้องที่จังหวัดสระแก้ว  เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
                 ข้อ 5  ประกาศนี้  ให้ใช้เฉพาะกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์  ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่กำหนดไว้
                            
                 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   20   มีนาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ  วันที่  27  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2560