เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRTET
ถนนเทศบาล 17 ซอย 1

.................................................
                  
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรานสปอร์ต ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E4/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ได้ขอส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  
                   งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 100% ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้
                   - ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 408.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 2 ตอน รวมกันไม่น้อยกว่า 4,590.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - ทำการิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   - เก็บรายละเอียดต่างๆ พร้อมเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2561