เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
                 เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว เ
พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)
******************
                   เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้วได้กำหนดและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา **ข้อ 22 (1),(2) ซึ่งเสร็จสิ้นตามกระบวนการและขั้นตอนแล้ว         
                    อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 และ**ข้อ 22 (3) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                 
 
ประกาศ   ณ   วันที่   19   มกราคม  พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว