เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
*****************
                   
        ตามที่  เทศบาลเมืองสระแก้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว  เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ  ณ  วันที่  28 ตุลาคม 2559  ซึ่งประกาศฯ ฉบับดังกล่าว  ไม่ได้กำหนดห้วงระยะเวลาการบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ  ประกอบกับแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ยังมีผลบังคับใช้จนถึงเดือนกันยายน 2560  จึงขอยกเลิกการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว  ฉบับลงวันที่  28  ตุลาคม  2559
 
        อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 (4)  และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  จึงประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30๐  กันยายน  2564
 
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว