เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

         ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 – 26 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30-12.00 น. ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 บ้าน วัด โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก และลดโอกาสความเสี่ยงของประชาชนในทุกชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออก  โดยมีกิจกรรมดังนี้
          1. สำรวจและทำลายภาชนะน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขและกรรมการชุมชน
          2. ควบคุมทำลายตัวแก่ของยุงลาย โดยการพ่นสารเคมีหมอกควัน
          3. รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีการ 5ป 1ข และใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย
          4. ให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

แผนปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์บริการฯ) เทศบาลเมืองสระแก้ว

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ดำเนินการ จำนวนหลังคาเรือน
บ้าน/วัด/โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
2 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  1  บ้านคำเจริญ 239  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- อสม.ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
- จนท.รพร.สระแก้ว
กิจกรรม
สำรวจภาชนะใส่น้ำทั้งในบ้านและนอกบ้านตามมาตรการ 5 ป. 1ข. ร.
และ 5ส. 3ก.
3 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  2  บ้านหนองนกเขา พีทีที 332
4 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  3  บ้านหนองนกเขา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (หนองนกเขา)
365
9 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  4  บ้านใหม่คลองปูน 211
10 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  5  บ้านเนินสมบูรณ์
วัดหนองกะพ้อ
658
11 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  6  บ้านชาติเจริญ 731
15 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  7  บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 532
16 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  8  บ้านเนินรัตนะ 1 (เนินกลอย) 910
17 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  9  บ้านหลังสุขศาลา 794
18 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  10  บ้านรัตนะ 2 (หลังวัด) 586
21 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  11  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1 477
22 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  12  บ้านคลองจาน 1,373
24 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  13  บ้านโคกกำนัน 241
25 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  14  บ้านลัดกระสัง 104
28 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  15  บ้านหนองเสม็ดเหนือ 121
30 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  16  ตลาดสระแก้ว 1,111
31 พฤษภาคม 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  17  บ้านคลองนางชิง 127
1 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  18  บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 309
4 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  19  บ้านเอื้ออาทร 493
5 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  20  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 479
18 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  
19 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. โรงเรียนสระแก้ว  
20 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์,โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน  
21 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. โรงเรียนชุมชนพัฒนา
โรงเรียนดาราสมุทร
 
22 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. โรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 3
 
25 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 
 
26 มิถุนายน 2561 08.30-12.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 ตลาดสระแก้ว      เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว