เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
*****************
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เมื่อวันพุธที่  1  สิงหาคม  2561  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี พ.ศ.2561  เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2561 และได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  แล้วนั้น
                   บัดนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
                   ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป
 
ประกาศ   ณ   วันที่    28   สิงหาคม  พ.ศ.  2561


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว