เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
                 เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

******************
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี        

                    บัดนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เรียบร้อยแล้ว
 
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
      
 
ประกาศ   ณ   วันที่   29   มีนาคม  พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว