เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
                 เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
เทศบาลเมืองสระแก้ว เ
พิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2)
******************
                   เทศบาลเมืองสระแก้วได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระแก้วได้กำหนดและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 (2) และข้อ 22/1 เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯและประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   
     
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 และข้อ 22/1 เทศบาลเมืองสระแก้วจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยา่ยน 2564

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
           
 
ประกาศ   ณ   วันที่   21   ธันวาคม  พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว