เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
****************************
        ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 30 วัน นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤาภาคม 2562

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  3  เมษายน  2562


    เอกสารประกอบ สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว