เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระบาดวิทยาของการเกิดโรคไข้เลือดออกประเทศไทย คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยและประเมินพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภอของโรคไข้เลือดออกและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการทำรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 94,291 ราย เดือนกรกฎาคมมีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน 13,414 ราย พื้นที่เสี่ยงสูงต่อระการระบาดโรคไข้เลือด จำนวน 170 อำเภอ ใน 58 จังหวัด
    จังหวัดสระแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทธิผล จึงขอความร่วมมมือเทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงในบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และบริเวณบ้านพักส่วนราชการ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

    เอกสารประกอบ ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว