เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสระแก้ว
……………………….…………..
 
                 เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงจัดตั้งศูนย์บริการ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 565/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ ขออนุญาต ในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจของหน่วยงานภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจของเทศบาลเมืองสระแก้ว และตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่นร้องขอ
                  
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                     
ประกาศ  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว