เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
....................................................................
 
          ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา สมัครใจเสียสละ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีรายละเอียดดังนี้
          ก. มีคุณสมบัติ
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
          (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
          (4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
          (3) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม
          (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
          กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น สามารถยื่นใบสมัคร โดย เทศบาลเมืองสระแก้ว จะเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร อถล.
          (1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          (2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          (3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          (4) สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

          ข. วันเวลา สถานที่รับสมัคร
          (1) รับสมัครในวัน เวลาราชการ
          (2) สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝั่งอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 1 (รายละเอียตามเอกสารประกอบ)

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว