เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองงสระแก้ว ประกาศปิดการให้บริการประชาชน เนื่องจากการรื้อถอนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เดิม และการติดตั้งระบบใหม่เพื่อทดแทนและระบบเดิมที่สิ้นสุดสัญญาเช่า ตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

    รายละเอียดข่าว

    ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    ปิดการให้บริการประชาชน เนื่องจากการรื้อถอนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เดิม
และการติดตั้งระบบใหม่เพื่อทดแทนและระบบเดิมที่สิ้นสุดสัญญาเช่า ตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
....................................................................
 
          ตามที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน กับบริษัทคอนโทล ดาต้า (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อทดแทนระบบเดิมที่สิ้นสุดสัญญาไปแล้วโดยกำหนดให้ผู้เช่าทำการขนส่งและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามสัญญา
          ดังนั้น สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้วจะทำการปิดระบบการให้บริการประชาชน เนื่องจากการรื้อถอนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เดิมและการติดตั้งระบบใหม่ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 และวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เพื่อทดแทนระบบเดิมที่สิ้นสุดสัญญาเช่า จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการประชาชนในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
         
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองงสระแก้ว ประกาศปิดการให้บริการประชาชน เนื่องจากการรื้อถอนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เดิม และการติดตั้งระบบใหม่เพื่อทดแทนและระบบเดิมที่สิ้นสุดสัญญาเช่า ตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว